چرا محدود کردن باید وای فای را برای استفاده دیگران محدود کنیم ؟