منفی شدن عدد دما یا نمایش خط تیره ‘-’  در قسمت دما