مشکل نمایش ارور مشکل فن در صفحه کرنل لاگ (Kernel Log)