فرکانس بردها اشتباه نمایش داده میشود و هش ریت 0 شده