جیلبریک پایدار و نیمه پایدار (tethered و untethered) چه تفاوتی با هم دارند؟