بالا نیامدن گوشی و گیر کردن روی صفحه بوت بعد از ریست فکتوری