آیا نصب کاستوم رام همه اطلاعات گوشی را پاک می کند؟