آیا جیلبریک کردن باعث بریک شدن و از کار افتادن گوشی می شود؟