02191306316
0

تخفیف دوره های آموزش آموزشگاه زانکو

ثبت درخواست تخفیف دوره

آموزشگاه زانکو در راستای ارائه خدمات حرفه ای و نیاز سنجی درست هنرجویان دوره های آموزشی خود با ارائه خدمتی جدید اقدام به ارائه فرم درخواست تخفیف دوره می نماید در صورت کسب حدنصاب لازم یعنی 10 نفر برای یک دوره آموزشی دوره براساس برآوردهای تیم قیمت گذاری دوره های آموزشی این موسسه دوره تخفیف بسیار مناسبی را دریافت خواهد کرد.